Powiatowy Szpital w Iławie - Przetargi Powiatowy Szpital w Iławie - Przetargi - Ogłoszenie_40_2013_Endoprotezy_typu_Short_Tem
Strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim urządzeniu z wykorzystaniem ciasteczek - cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z tych technologii, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Informację jak zmienić ustawienia przeglądarki znajdziesz tutaj.
START
PRZETARGI
Zakupy do 30000Euro
Ogłoszenia
KONTAKT
DANE FIRMY
LINKI
Instrukcja
Szukaj
 
 

Ogłoszenie_40_2013_Endoprotezy_typu_Short_Tem
Wpisał: Sylwia Truszczyńska   
19.08.2013.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital.ilawa.pl


Iława: 40/2013 SHORT-TEM
Numer ogłoszenia: 332090 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie , ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6449601, faks 89 6492425.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 40/2013 SHORT-TEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez stawu biodrowego typu Short-Tem dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 40/2013). Obowiązki Wykonawcy : 1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia, wliczone w cenę endoprotez). 2. Wypożyczenie na czas trwania umowy wiertarki akumulatorowej, niezbędnej do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia, wliczone w cenę endoprotez). 3. Wykonawca utworzy depozyt u Zamawiającego, w skład którego wchodzi po 2 typoszeregi(pełny zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego) wszystkich elementów składowych endoprotezy. 4. Uzupełnienie depozytu o elementy wykorzystane do zabiegów oraz wymiana elementów, którym minie termin ważności nastąpi w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia. 5. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem endoprotez. 6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz instrumentarium w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 7. każda endoproteza musi być fabrycznie nowa, sterylnie zapakowana oraz posiadać metryczkę z numerem katalogowym i numerem seryjnym gotową do wklejenia w dokumentacji szpitalnej Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty przynasadowy dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej z okładziną porowatą, pożądany trzpień zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną(np. spłaszczony), w opcji trzpień z tzw. offsetem, eurokonus 12/14. szt. 50 Panewka tytanowa typu Press-fit pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w średnicach od minimum 46-64mm ze skokiem co 2mm, z otworami umożliwiającymi dodatkową fiksację śrubami. W komplecie 2 śruby i zatyczki do pozostałych otworów Śruby gąbczaste o długości od 15mm-50mm ze skokiem co 5mm. Szt. 10 Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa pokryta hydroksyapatytem, wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby, rewizyjnej z bolcami stabilizującymi oraz uchwytem na śrubę i w wersji cementowej. Wkładka polietylenowa nie zatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28mm. Kpl. 2 Panewka bezcementowa, tytanowa typu Press-fit pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w średnicach od minimum 44-64mm. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i zgrubieniem na obrąbku. W komplecie 2 śruby do stabilizacji i zatyczki do wszystkich otworów. Dodatkowo wymagana dostępność panewki wkręcanej z gwintem na obrzeżu. Kpl. 38 Wkładki polietylenowe z polietylenu nasyconego witaminą E z kapą antyluksacyjną. Wkładki pasujące do głów 22,2;28;32;36mm. Kpl. 37 Wkładka polietylenowa z zabezpieczającym pierścieniem metalowym na obrąbku, umożliwiająca zatrzaśnięcie dedykowanej głowy 36mm, kompatybilna z panewką typu press-fit oferowaną dla protezy przynasadowej. Szt. 1 Wkładka ceramiczna Biolox Delta pod głowę 28,32 i 36mm Szt. 10 Wkładka ceramiczna typu Sandwich(porcelana zatopiona w polietylenie) Szt. 2 Głowa ceramiczna o średnicy 28mm Szt. 2 Głowa ceramiczna o średnicy Biolox Delta 28,32, 36mm Szt. 10 Głowa metalowa o średnicy 22,2mm, 28, 32 i 36mm Szt. 38.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy 2. Wypełniony formularz specyfikacji przedmiotowej (formularz cenowy) 3.Zaakceptowany projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty gdy: 1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy, 1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. 1.3. w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy - w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp. 1.4.zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. 1.5.dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian. 1.6.konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

(c) 2007 PSZ Iława
Strona powstała w oparciu o Joomla! GNU/GPL License