Powiatowy Szpital w Iławie - Przetargi Powiatowy Szpital w Iławie - Przetargi - Ogłoszenie_37_2014_Dostawa_wyposażenia_naurologia_II
Strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim urządzeniu z wykorzystaniem ciasteczek - cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z tych technologii, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Informację jak zmienić ustawienia przeglądarki znajdziesz tutaj.
START
PRZETARGI
Zakupy do 30000Euro
Ogłoszenia
KONTAKT
DANE FIRMY
LINKI
Instrukcja
Szukaj
 
 

Ogłoszenie_37_2014_Dostawa_wyposażenia_naurologia_II
Wpisał: Daria Szczepańska   
14.11.2014.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpital.ilawa.pl


Iława: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 37/2014)
Numer ogłoszenia: 375762 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie , ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6449601, faks 89 6492425.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 37/2014).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego z podziałem na 4 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 37/2014) 2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi : Zadanie nr 1 Meble Zadanie nr 2 Krzesła Zadanie nr 3 Sofa i lustra Zadanie nr 4 Zmywarka i lodówki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 39.10.00.00-3, 39.11.20.00-0, 38.62.20.00-1, 33.19.10.00-5, 42.51.32.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 Meble - 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), Zadanie nr 2 Krzesła - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), Zadanie nr 3 Sofa i lustra 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), Zadanie nr 4 Zmywarka i lodówki 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 11.2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 11.2.1. pieniądzu, 11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 11.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych, 11.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (tekst jednolity z 2007 r. nr 42 poz. 275 ze zm.) 11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BGŻ SA O/Iława 25 2030 0045 1110 0000 0178 3970 z adnotacją Wadium - postępowanie nr 37/2014. Wadium złożone w pieniądzu winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 11.4. Poręczenia i gwarancje zagranicznych banków, gwarancje zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych powinny być potwierdzone przez polski bank. 11.5. Warunki zwrotu wadium lub jego utraty, stosownie do art. 46 ustawy. 11.6. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w budynku administracji I piętro Kancelaria. Zaleca się dołączenie kopi dokumentu do oferty. 11.7. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą oryginał dokumentu wniesienia wadium winien umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 11.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy. 11.9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 11.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11.11. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.13. Wykonawca, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 11.13.1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 11.13.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11.13.3 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11.13.4 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - Zamawiający żąda dla zadania nr 1 Meble dostarczenia wraz z ofertą: a. atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w szpitalach, gabinetach medycznych, stomatologicznych i laboratoriach (dotyczy wyrobów gotowych), wydanego przez uprawnioną, niezależną od wykonawcy jednostkę; b. dokumentu (certyfikat, atest, świadectwo badań itp.) potwierdzającego, że oferowany produkt zapewnia bezpieczeństwo użytkowania - dokument ten musi być wystawiony przez niezależną od wykonawcy instytucję badawczą i musi jednoznacznie odnosić się do oferowanego produktu i producenta; przeprowadzone badania muszą być wykonane w oparciu o obowiązujące w Polsce normy w zakresie badania bezpieczeństwa tego typu produktów; dokument ten musi potwierdzić iż badania te dotyczą mebli o konstrukcji szkieletowej z aluminium łączonych przeznaczonymi do tego specjalistycznymi łącznikami, które należy scharakteryzować na osobnej karcie charakterystyki, c. dokumentu (certyfikat, atest, świadectwo badań itp.) potwierdzającego, że oferowane stoły laboratoryjne zapewniają bezpieczeństwo użytkowania - dokument ten musi być wystawiony przez niezależną od wykonawcy instytucję badawczą i musi jednoznacznie odnosić się do oferowanego produktu i producenta; przeprowadzone badania muszą być wykonane w oparciu o obowiązujące w Polsce normy w zakresie badania bezpieczeństwa tego typu produktów.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy 2. Wypełniony formularz specyfikacji przedmiotowej (formularz cenowy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, w przypadku gdy: 1) zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy; 2) podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie; 3) w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy - w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii, itp. 4) zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.; 5) dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian. W przypadku zmiany podatku VAT cena brutto pozostaje bez zmian zmianie ulega cena netto; 6) konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych Parametry graniczne mebli o konstrukcji nośnej szkieletowej, wykonanej z aluminium Lp. Parametr wymagany 1 Konstrukcja - korpus Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym wg palety RAL. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody - muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. 2 Konstrukcja - nóżki Meble posadowione na nóżkach o wysokości 10 cm integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego (Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami). 3 Drzwi - fronty Wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym HPL grubości 0,6-0,7 mm o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4 Krawędzie Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. 5 Szuflady W meblach płycinowych szuflady typu skrzyniowego ze stali ocynkowanej malowane w kolorze białym. W meblach o konstrukcji aluminiowej szuflady z tworzywa ABS - monolityczne (bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego, niekontrolowanego wysuwu osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem minimum typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. 6 Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych i laboratoryjnych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą: a. atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w szpitalach, gabinetach medycznych, stomatologicznych i laboratoriach (dotyczy wyrobów gotowych), wydanego przez uprawnioną, niezależną od wykonawcy jednostkę; b. dokumentu (certyfikat, atest, świadectwo badań itp.) potwierdzającego, że oferowany produkt zapewnia bezpieczeństwo użytkowania - dokument ten musi być wystawiony przez niezależną od wykonawcy instytucję badawczą i musi jednoznacznie odnosić się do oferowanego produktu i producenta; przeprowadzone badania muszą być wykonane w oparciu o obowiązujące w Polsce normy w zakresie badania bezpieczeństwa tego typu produktów; dokument ten musi potwierdzić iż badania te dotyczą mebli o konstrukcji szkieletowej z aluminium łączonych przeznaczonymi do tego specjalistycznymi łącznikami, które należy scharakteryzować na osobnej karcie charakterystyki, c. dokumentu (certyfikat, atest, świadectwo badań itp.) potwierdzającego, że oferowane stoły laboratoryjne zapewniają bezpieczeństwo użytkowania - dokument ten musi być wystawiony przez niezależną od wykonawcy instytucję badawczą i musi jednoznacznie odnosić się do oferowanego produktu i producenta; przeprowadzone badania muszą być wykonane w oparciu o obowiązujące w Polsce normy w zakresie badania bezpieczeństwa tego typu produktów. 7 Blaty pokryte materiałem odpornym na substancje chemiczne. Wszystkie meble zaopatrzone w zamek ( szafy i szuflady) oraz uchwyty. 8 Szafa dla 6 pacjentów: 1 szt. - szer. 124 cm - wys. 146 cm - gł. 62 cm Szafa podzielona na 6 równych części, każda część zamykana oddzielnym kluczem. Wykonanie jak na rysunku poglądowym: 9. Szafa dla 3 pacjentów: 4 szt. - szer. 120 - wys. 85 cm - gł. 55 cm Szafa podzielona na 3 równe części, każda część zamykana oddzielnym kluczem, w każdej części półka na 1/3 wysokości szafy od jej górnej części . Wykonanie jak na rysunku poglądowym: 10. Szafa dla 3 pacjentów: 1 szt. - szer. 104cm - wys. 110 cm - gł. 55 cm. Szafa podzielona na 3 części, każda część zamykana oddzielnym kluczem, półka w szafce z lewej strony na 1/3 wysokości. Wykonanie jak na rysunku poglądowym: 11. Szafa dla 4 pacjentów: 1 szt. - szer. 90 - wys. 140 cm - gł. 55 cm Szafa podzielona na 4 równe części, każda część zamykana oddzielnym kluczem. Wykonanie jak na rysunku poglądowym: Szafa dla 2 pacjentów: 1 szt. - szer. 80 - wys. 85 cm - gł. 55 cm Szafa podzielona na 2równe części, każda część zamykana oddzielnym kluczem, w każdej części półka na 1/3 wysokości szafy od jej górnej części . Wykonanie jak na rysunku poglądowym: 1 Lada dwustanowiskowa - lada do intensywnej terapii w kształcie podkowy z nadstawkami; dwa stanowiska do pracy; szafka 80 cm z 5 szufladami; szafka 40 cm z 5 szufladami; 2 stanowiska pod PC; dostosowana do zabudowy szklanej; wykonane w systemie stelaża aluminiowego -zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 850/1085/1220/ /1095/500 Szt. 1 2 Lada dwustanowiskowa - recepcyjna wymiary lady: szer. 180 cm, gł. Całkowita 70 cm, gł. Blatu 60 cm, wys. Całkowita 109 cm, wys. Blatu 72 cm - wykonana z płyt wiórowych trzywarstwowych wg DIN 68765 o grubości 18 mm i 25 mm pokrytych obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.Boki oklejone PVC 2 mm. Pod blatem zamocowany uchwyt wiszący na komputer i półka na klawiaturę, w blacie zainstalowana przelotka na kable. Na froncie lady panel z zielonego Lacobelu lub równoważny, przyklejany. Kolor płyty: biały struktura groszkowa. Akcesoria: uchylne koryta kablowe mocowane pod blatem, pojedyncze uchwyty na kable do płyty. 1800/700/1090 Szt. 1 3 Szafka recepcyjna - pięć szuflad jedna wysoka, cztery niskie - szafka wykonana z płyt wiórowych trzywarstwowych wg DIN 68765 o grubości 16 mm, 18 mm i 25 mm pokrytych obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Boki oklejone PVC 2 mm. Kolor płyty biały struktura groszkowa. Na froncie lady panel z zielonego Lacobelu lub równoważny, przyklejany. Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny wystający w stosunku do boków i wieńca dolnego o grubości płyty użytej do konstrukcji frontów szuflad, wieniec dolny wpuszczany pomiędzy boki. Plecy wpuszczane w wieńce i boki, plecy z płyty 18 mm pokrytej obustronnie melaminą. Fronty szuflad wpuszczane pod wieniec górny i nakładane na wieniec dolny i boki korpusu. Obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do płyty. Cokół nieznacznie cofnięty w stosunku do korpusu szafki. Szuflady zaopatrzone w zamki. Uchwyty aluminiowe nabijane - długość uchwytu równa długości frontu szuflady. 950/450/1200 Szt. 1 4 Szafka recepcyjna - trzy szuflady i półka półka i 3 szuflady- jedna wysoka, dwie niskie - szafka wykonana z płyt wiórowych trzywarstwowych wg DIN 68765 o grubości 16 mm, 18 mm i 25 mm pokrytych obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Boki oklejone PVC 2 mm. Kolor płyty biały struktura groszkowa. Na froncie lady panel z zielonego Lacobelu lub równoważny, przyklejany.Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny wystający w stosunku do boków i wieńca dolnego o grubości płyty użytej do konstrukcji frontów szuflad, wieniec dolny wpuszczany pomiędzy boki. Plecy wpuszczane w wieńce i boki, plecy z płyty 18 mm pokrytej obustronnie melaminą. Fronty szuflad wpuszczane pod wieniec górny i nakładane na wieniec dolny i boki korpusu. Obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do płyty. Cokół nieznacznie cofnięty w stosunku do korpusu szafki. Szuflady zaopatrzone w zamki. Uchwyty aluminiowe nabijane - długość uchwytu równa długości frontu szuflady. 950/450/1200 Szt. 1 5 Szafka zabiegowa stojąca pełne drzwi - szer. 60- cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 600/560/850 Szt. 1 6 Szafka zabiegowa stojąca pełne drzwi - szer. 80cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/560/850 Szt. 2 7 Szafka zabiegowa stojąca pełne drzwi - szer. 45 cm 450/560/850 Szt. 1 8 Szafka zabiegowa stojąca z szufladami- 45- cm, czteroszufladowa, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 450/560/850 Szt. 1 9 Szafka zabiegowa pod zabudowę zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/560/850 Szt. 1 10 Szafa zabiegowa z szufladami stojąca - szer. 80 cm, pięcioszufladowa, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/560/850 Szt. 1 11 Blat zmywalny + listwy wykończeniowe dla wszystkich szafek stojących (dla poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10) Szt. 1 12 Szafka zabiegowa wisząca pełne drzwi - szer. 80 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/300/600 Szt. 1 13 Szafka zabiegowa wisząca przeszklone drzwi - szer. 80 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/300/600 Szt. 2 14 Szafka zabiegowa wisząca pełne drzwi - szer. 60 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 600/300/600 Szt. 1 15 Szafka zabiegowa pod zabudowę zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/560/850 Szt. 1 16 Szafka zabiegowa stojąca pełne drzwi - szer. 60- cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 600/560/850 Szt. 3 17 Szafka zabiegowa stojąca z szufladami- 45- cm, czteroszufladowa, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 450/560/850 Szt. 2 18 Szafka zabiegowa stojąca pełne drzwi - szer. 80cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/560/850 Szt. 4 19 Blat zmywalny + listwy wykończeniowe dla wszystkich szafek stojących (dla poz. 15,16,17,18) Szt. 1 20 Szafka zabiegowa wisząca przeszklone drzwi - szer. 60 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 600/300/600 Szt. 2 21 Szafka zabiegowa wisząca pełne drzwi - szer. 60 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 600/300/600 Szt. 1 22 Szafka zabiegowa wisząca przeszklone drzwi - szer. 80 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/300/600 Szt. 1 23 Szafka zabiegowa wisząca, przeszklone drzwi - szer. 45cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 450/300/600 Szt. 4 24 Szafka zabiegowa wisząca pełne drzwi - szer. 80 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/300/600 Szt. 3 25 Szafa zabiegowa pełne drzwi z półkami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/500/2000 Szt. 1 26 Biurko z szufladami i szufladą na klawiaturę, wykonane w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 1200/600/850 Szt. 1 27 Szafka zabiegowa pod zabudowę zlewozmywak jednokomorowy, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 600/560/850 Szt. 1 28 Blat zmywalny + listwy wykończeniowe dla wszystkich szafek stojących (dla poz. 27) Szt. 1 29 Szafka pod zabudowę zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 800/560/850 Szt. 3 30 Blat zmywalny + listwy wykończeniowe dla wszystkich szafek stojących (dla poz. 29) 800/600/28 Szt. 3 31 Komoda dwuszufladowa 800/500/1100 Szt. 3 32 Stolik okolicznościowy 600/600/600 Szt. 3 33 Szafka pod zabudowę zlewozmywak jednokomorowy 600/560/850 Szt. 2 34 Blat zmywalny + listwy wykończeniowe do szafki (dla poz. 33) Szt. 2 35 Szafa ubraniowa z podziałem na odzież czysta i brudną z dodatkowymi półkami 500/550/2300 Szt. 4 36 Biurko z szufladami i szufladą na klawiaturę 1200/600/750 Szt. 9 37 Szafa biurowa stojąca podzielona na trzy części, dolna część drzwi pełne, środkowa odkryta, górna część drzwi pełne 800/450/2200 Szt. 8 38 Szafa biurowo - odzieżowa 800/450/2200 Szt. 1 39 Szafka kuchenna pod zabudowę zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 800/560/850 Szt. 1 40 Blat zmywalny + listwy wykończeniowe dla wszystkich szafek stojących (dla poz. 39) Szt. 1 41 Szafa przelotowa, tył z drzwiami przesuwnymi ze stali nierdzewnej 970/530/2000 Szt. 1 42 Blat ze stali nierdzewnej z kołnierzem 465/1500 Szt. 1 43 Okno podawcze ze stali nierdzewnej 500/700 Szt. 1 44 Szafka kuchenna pod zabudowę zlewozmywak dwukomorowy, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/560/850 Szt. 1 45 Blat zmywalny + listwy wykończeniowe dla wszystkich szafek stojących (dla poz. 44) Szt. 1 46 Szafka kuchenna pod zabudowę zlewozmywak dwukomorowy, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/560/850 Szt. 1 47 Szafka kuchenna stojąca z 2 szufladami, szafka z drzwiczkami- szer. 90 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 900/560/850 Szt. 3 48 Szafka kuchenna stojąca z 2 szufladami, szafka z drzwiczkami- szer.60 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 600/560/850 Szt. 1 49 Blat zmywalny + listwy wykończeniowe dla wszystkich szafek stojących (dla poz. 46,47,48) Szt. 1 50 Szafka kuchenna wisząca pełne drzwi - szer. 90 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 900/300/600 Szt. 1 51 Szafka kuchenna wisząca pełne drzwi - szer.60 cm, wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 600/300/600 Szt. 1 52 Regał na baseny; wykonanie ze stali nierdzewnej 800/400/1800 Szt. 1 53 Szafka wisząca z pełnymi drzwiami - szer. 80 cm 800/300/600 Szt. 1 54 Szafa z drzwiami przesuwnymi 1430/600/2000 Szt. 1 55 Szafy zamykane na klucz - z nadstawką 1150/500/2500 Szt. 2 56 Szafa dla 6 pacjentów - wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 1240/146/620 Szt. 1 57 Szafa dla 3 pacjentów - wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 1200/850/550 Szt. 4 58 Szafa dla 3 pacjentów - wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 1040/1100/550 Szt. 1 59 Szafa dla 4 pacjentów - wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 900/1400/550 Szt. 1 60 Szafa dla 4 pacjentów - wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/1200/550 Szt. 1 61 Szafa dla 2 pacjentów - wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami zawartymi w Tabeli nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli medycznych 800/850/550 Szt. 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Krzesła.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Krzesło obrotowe tapicerowane Obite materiałem zmywalnym Obicie w kolorze czarnym Pięcioramienna podstawa na kółkach Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 43-51 Gwarancja min 12 miesięcy Szt. 10 2 Krzesło obrotowe tapicerowane Siedzisko i oparcie obite materiałem zmywalnym w kolorze białym Podstawa chromowana Regulowana wysokość siedziska w zakresie 45-55 cm Gwarancja min 12 miesięcy Szt. 10 3 Krzesło z oparciem Obite materiałem zmywalnym w kolorze czarnym Metalowe nogi Wysokość siedziska 45 +/- 5% Wymiary +/- 5% Szerokość 43 cm, Wysokość 95 cm, Głębokość 51 cm Gwarancja min 12 miesięcy Szt. 16 4 Taboret dla odwiedzających Metalowe nogi Siedzisko tapicerowane, obite materiałem zmywalnym Średnica siedziska ok. 34 cm +/- 5% Wysokość siedziska od podłoża ok. 47 cm +/- 5% Gwarancja 24 miesiące Kolor min. Jasny brąz, jasny beż (do uzgodnienia z Zamawiającym) Gwarancja min 12 miesięcy Szt. 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.20.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sofa i lustra.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Sofa - wersalka Dwuosobowa z funkcją spania i pojemnikiem na pościel System rozkładania wersalkowy Powierzchnia spania min. 197 cm x 120 cm +/- 5% Obita materiałem zmywalnym w kolorze beżowym Bez szczytów Gwarancja min 24 miesiące Szt. 1 2 Lustro logopedyczne W drewnianej ramie Wymiary 120 cm x 60 cm (+/- 10%) Gwarancja min 12 miesięcy Szt. 1 3 Lustro Lustro łazienkowe kryształowe Szlifowane Wodoodporne. Grubość materiału min. 4 mm. Wymiary: 400x600 mm (+/- 5%) Gwarancja 24 miesiące. Szt. 24.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.62.20.00-1, 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zmywarka i lodówki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Lodówka Pojemność chłodziarki min 170 l Pojemność zamrażalnika min. 40 l Zamrażalnik usytuowany na górze Klasa energetyczna min. A+ Wymiary wysokość max. 160 cm, szerokość 55 cm +/- 5%, głębokość 59 cm +/- 5% Gwarancja min 24 miesiące Szt. 2 2 Zmywarka Wymiary 600x600x820 mm +/- 5% Min 2 cykle pracy Zasilanie 230V lub 400V Pojemność komory mycia 22-25 l Dozownik płynu myjącego Dozownik płynu płuczącego Zużycie wody 2,7 l/cykl +/- 5% Gwarancja min 24 miesiące Szt. 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.10.00-5, 42.51.32.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Logowanie

Nie pamiętam hasła

(c) 2007 PSZ Iława
Strona powstała w oparciu o Joomla! GNU/GPL License