Powiatowy Szpital w Iławie - Przetargi Powiatowy Szpital w Iławie - Przetargi - Ogłoszenie_41_2014_Przebudowa_budynku gospodarczego na potrzeby zespołów wyjazdowych w Lubawie
Strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim urządzeniu z wykorzystaniem ciasteczek - cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z tych technologii, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Informację jak zmienić ustawienia przeglądarki znajdziesz tutaj.
START
PRZETARGI
Zakupy do 30000Euro
Ogłoszenia
KONTAKT
DANE FIRMY
LINKI
Instrukcja
Szukaj
 
 

Ogłoszenie_41_2014_Przebudowa_budynku gospodarczego na potrzeby zespołów wyjazdowych w Lubawie
Wpisał: Daria Szczepańska   
16.12.2014.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpital.ilawa.pl


Iława: Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania: przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby zespołów wyjazdowych w Lubawie nr sprawy 41/2014
Numer ogłoszenia: 411688 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie , ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6449601, faks 89 6492425.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania: przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby zespołów wyjazdowych w Lubawie nr sprawy 41/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania: przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby zespołów wyjazdowych w Lubawie nr sprawy 41/2014 1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności: 1.1.Parametry techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy 221,18 m2 , Powierzchnia całkowita 171,94 m2 , Kubatura - 856,36 m2 znajdującego się w Lubawie przy ul. Świętej Barbary, działka nr 406, Obręb 3 Lubawa 1)Roboty w zakresie branży budowlanej 2)Roboty w zakresie branży sanitarnej 3)Roboty w zakresie branży elektrycznej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 2.1 Dokumentacji projektowej - załącznik nr 8 2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 2.3 Przedmiarach pomocniczo do rozliczeń - załącznik nr 10.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4.200,00zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych). 11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 11.2.1. pieniądzu, 11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 11.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych, 11.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (tekst jednolity z 2007 r. nr 42 poz. 275 ze zm.) 11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BGŻ SA O/Iława 25 2030 0045 1110 0000 0178 3970 z adnotacją Wadium - postępowanie nr 41/2014. Wadium złożone w pieniądzu winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 11.4. Poręczenia i gwarancje zagranicznych banków, gwarancje zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych powinny być potwierdzone przez polski bank. 11.5. Warunki zwrotu wadium lub jego utraty, stosownie do art. 46 ustawy. 11.6. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w budynku administracji I piętro Kancelaria. Zaleca się dołączenie kopi dokumentu do oferty. 11.7. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą oryginał dokumentu wniesienia wadium winien umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 11.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy. 11.9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 11.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11.11. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.13. Wykonawca, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 11.13.1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 11.13.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11.13.3 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11.13.4 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)doświadczenie: dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i oświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał: a)co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane polegające na remoncie lub modernizacji pomieszczeń o wartości min. 200.000,00 zł. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza Doświadczenie wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (Załącznik nr 4) należy dołączyć należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2 że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) potencjał kadrowy: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, co najmniej następujące osoby: a)Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi b)Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi c)Kierownik robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i gazowych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 2 do SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza Wykaz kadry wg wzoru- Załącznik nr 5 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem - Załącznik nr 2, a także złożonego oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - treść oświadczenia zawarta jest w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz kadry. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. 2)potencjał techniczny: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty w/w wymienionego oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca posiadał opłaconą polisę na kwotę minimum 400.000,00 PLN, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem - Załącznik nr 2 do SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty w/w wymienionej polisy oraz oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin gwarancji - 3

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Logowanie

Nie pamiętam hasła

(c) 2007 PSZ Iława
Strona powstała w oparciu o Joomla! GNU/GPL License