Powiatowy Szpital w Iławie - Przetargi Powiatowy Szpital w Iławie - Przetargi - Ogłoszenie_40_2014_Usługa_ubezpieczenia
Strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim urządzeniu z wykorzystaniem ciasteczek - cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z tych technologii, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Informację jak zmienić ustawienia przeglądarki znajdziesz tutaj.
START
PRZETARGI
Zakupy do 30000Euro
Ogłoszenia
KONTAKT
DANE FIRMY
LINKI
Instrukcja
Szukaj
 
 

Ogłoszenie_40_2014_Usługa_ubezpieczenia
Wpisał: Daria Szczepańska   
16.12.2014.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.przetarg.szpital.ilawa.pl/


Iława: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ubezpieczenia z podziałem na 2 pakiety dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 40/2014 w następujących zakresach:
Numer ogłoszenia: 411832 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie , ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6449601, faks 89 6492425.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ubezpieczenia z podziałem na 2 pakiety dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 40/2014 w następujących zakresach:.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ubezpieczenia z podziałem na 2 pakiety dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 40/2014 w następujących zakresach: 1.1. Pakiet nr 1 1.1.1. obowiązkowe ubezpieczenie OC ZOZ 1.1.2. dobrowolne ubezpieczenie OC ZOZ 1.1.3. od ognia i innych zdarzeń losowych, 1.1.4 od kradzieży z włamaniem i rabunku, 1.1.5 sprzęt elektroniczny 1.1.6 szyby od stłuczenia, CPV: 66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 1.2. Pakiet nr 2 1.2.1. OC, AC i NNW pojazdów CPV: 66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: specyfikacji przedmiotowej (formularz cenowy) - załącznik nr 4.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.50.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy 2. Wypełniony formularz specyfikacji przedmiotowej (formularz cenowy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - warunki ubezpieczenia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy, 1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. 1.3. w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy - w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp. 1.4.zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. 1.5.dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian. 1.6.konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przetarg.szpital.ilawa.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.1. obowiązkowe ubezpieczenie OC ZOZ 1.1.2. dobrowolne ubezpieczenie OC ZOZ 1.1.3. od ognia i innych zdarzeń losowych, 1.1.4 od kradzieży z włamaniem i rabunku, 1.1.5 sprzęt elektroniczny 1.1.6 szyby od stłuczenia,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.50.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. warunki ubezpieczenia - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2.1. OC, AC i NNW pojazdów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. warunki ubezpieczenia - 20


 
następny artykuł »

Logowanie

Nie pamiętam hasła

(c) 2007 PSZ Iława
Strona powstała w oparciu o Joomla! GNU/GPL License